Jarrod Bowen nói tất cả mọi thứ về tinh thần đồng đội của West Ham điều có thể là người tạo ra sự khác biệt