Lịch sử hooligan của West Ham sẽ luôn khiến họ trở thành mục tiêu ở châu Âu